ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Intuitionens epok

av Martinus 

1. Utan människors kärleksfulla hjälp skulle Saken inte ha blivit vad den har blivit

Jag vill gärna säga er allesamman hjärtligt välkomna och tack för det år som gått. Jag arbetar vidare och hoppas att min nästa bok snart skall kunna bli färdig och så har jag olika andra saker att skriva, men det är analyser som i själva verket skulle kunna undvaras. Om det skulle ske något, att jag kallades bort från denna värld, så har det skapats så mycket att människan kan uppnå kosmiskt medvetande genom allt det material som föreligger (1971). Jag vill ännu en gång säga er tack för att ni kommit hit, och tack för all den hjälp och det stöd som jag får hos er. Det är ju tack vare all den kärlek som människor har visat runt omkring mig som Saken har kunnat växa och föras vidare och kunnat bli vad den är i dag. Vi har en privat bekantskapskrets snart sagt över hela jorden, i Amerika, Kanada, Afrika, Australien och Sydeuropa. Det är alltså inte grupper, det är enskilda människor, men de tiger ju inte om analyserna, så det är som om vi redan har spritt ett virus som efter hand kan göra att Saken blir mer känd. Men tiden har ännu inte kommit till det stora genombrottet, till den stora uppenbarelsen av det. Det kommer först när jag inte är här längre

2. Den andliga vetenskapen – Hjälparen den heliga anden

Det är ju inte meningen att det skall vara någon persondyrkan. Nu handlar det om analyserna och inte om personen. Detta är skillnaden på förr och nu. Då Kristus levde och talade till människorna var det personen och auktoriteten som det handlade om, ty den gången hade de inte förmåga eller intellektualitet att klarlägga och förstå Kristi facit eller de analyser som jag nu har skapat. Därför måste Kristus förutsäga att det senare skulle komma en vetenskap – Hjälparen, den heliga anden: ”Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte nu bära det. Men Hjälparen, den heliga anden, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Han skall taga av mitt och förkunna det för er.” (Joh 16:12, 14:26, 16:15)

”Hjälparen, den heliga anden” är inte en man, det är inte en ny världsåterlösare som skall komma,   det är inte något nytt centrum för tillbedjan som skall uppstå, det är däremot en vetenskap som skall komma. Många människor i dag bryr sig inte om auktoriteter, men de frågar, vad säger han? – Det handlar om att själv förstå det, så att man kan bli sin egen lärare, och det kan man ju genom de kosmiska analyserna. Människorna kommer här att få klarlagda alla dessa olika ting som berör dem, det kan gälla motgång, olyckligt öde osv. I mina kosmiska analyser kan de se orsakerna till alltsammans. Och det kommer inte något annat! – Mitt verk är verkligen fortsättningen på Kristusmissionen. Jag måste säga att det nu är Kristusmissionen som fullkomliggörs. Vi är med andra ord inne i en helt ny utvecklingsepok. Denna epok är intuitionens epok. Det är förvisso märkligt att vetenskapen eller mänskligheten inte har tänkt över att liksom det efter växtriket kommer ett djurrike, så kommer det efter djurriket ett riktigt människorike, att den djuriska eller icke färdiga människan utvecklas till den färdiga människan. Med utvecklingen av intelligensen går människan in i intelligensepoken, den materialistiska epoken, och därefter går hon med utvecklingen av intuitionen in i en andlig epok. Denna andliga epok kännetecknas av Hjälparen, den heliga anden, alltså av den andliga vetenskapen. 

3. Intuition och kosmiskt medvetande

I den epok som nu börjar kommer människorna att utvecklas till att få kosmiskt medvetande. Kosmiskt medvetande upplevs med den del av hjärnan som nu ligger latent. Men den öppnas när tiden är mogen. Genom denna del kan intuitionen verka. Att jag har kunnat skapa dessa analyser beror på intuitionen. Det är inte något som jag har läst i böcker eller fått veta av andra människor. Det har alltsammans kommit genom mig själv, och jag är ett bevis på att man kan nå den högsta kunskapen genom sitt eget väsen, sin egen organism, och det är ju det som är meningen. Varje människa skall bli sin egen lärare eller förkunnare och bli helt suverän. Jag är nu själv andligen helt suverän, jag behöver inte gå och fråga någon om något som helst när det rör sig om andliga realiteter.

Meningen med denna nya epok är att människorna skall få en intuitiv förmåga. Genom att studera analyserna, som skapats med hjälp av intuition, kommer de att utveckla sin intuition. Intuitionen kommer också att utvecklas i samband med att man lever ett moraliskt liv.

4. Kriget kommer att utrota sig självt

Man måste se till att komma bort från allt det man kan bedröva sin nästa med, komma bort från att vara obehaglig mot sin omgivning. Det handlar just om att man skall kunna finna sig i allting. Det är ett stort problem att behöva finna sig i allting. Men det är man nödsakad till, ty allt det onda som kommer är man själv orsak till. Så det är ju meningslöst att hämnas på andra. Kristus sade också att man skall älska sin nästa som sig själv och älska Gud över allting. Att älska Gud över allting gör man ju när man älskar sin omgivning. Men att älska sin nästa är inte något man kan diktera. Det är ju något som växer i människan själv. Kärleken växer genom krigen, genom lidandet och genom smärtorna. Därför kommer det ännu några världskrig. Det kommer minst två krig, som är fortsättningen på de två som har varit, och det kommer att bli fler krig. De skall fortsätta att komma tills kriget har gjort slut på   sig självt. Det finns inte någon makt som kan få kriget att upphöra. Man tror att man kan stoppa krig med krig, och har därför bråttom att skaffa sig vapen och förstörelsemedel. Men det kan man inte. Kriget har skapats till att utrota sig självt, och detta sker genom reinkarnation.

Man ser att den ena generationen efter den andra föds till världen. En del blir soldater och kommer in i krig, de torteras, lemlästas och invalidiseras. De dör och föds igen och kan inte komma ihåg att de har varit i krig tidigare, och de blir soldater igen, kommer in i krig och blir så lemlästade. På nytt dör de, och på nytt föds de, kommer in i ett nytt krig och blir åter lemlästade, invalidiserade eller dräpta. Detta kan inte ske utan att det efter hand förändrar deras inställning till krig. Det skapas en talangkärna som gör att de får avsky för krig. Så småningom kan de börja förnimma lidandena hos andra väsen. De känner att det är motbjudande att andra människor blir lemlästade, och till sist kan de inte själva nännas att göra det. Denna förmåga, att man inte kan nännas att göra det, är detsamma som allkärlek eller nästakärlek.

5. Guds ande i mörkret

Den nästakärlek som börjar växa i människorna är inte densamma som den äktenskapliga kärleken, som inte är någon verklig kärlek. Den äktenskapliga kärleken är endast en konstlad, genom hormonprocesser och körtelfunktioner uppkommen sympati, som var nödvändig så länge människan inte hade någon som helst form av kärlek. I djuren och i den primitiva människan finns det ännu ingen allkärlek, och deras värld skulle ju vara helt förskräcklig utan den sympati och glädje som uppstår vid förälskelser och parningstillstånden. Detta parningstillstånd, samlaget och denna förnimmelse av vällust, som uppstår är ingenting mindre än Guds ande. Genom denna förnimmelse av vällust, denna Guds ande, har Gudomen fört djuret genom djurriket, och för nu också människan till ett högre tillstånd, som kommer att befria henne från allt det som människorna nu tyngs av. Därför är människorna inte heller på långt när så äktenskapligt inställda som de har varit tidigare. Vi ser ju att äktenskapet är i upplösning. Vi ser att folk gifter sig och skiljs, och gifter sig och skiljs flera gånger under ett liv, medan många andra alls inte vill gifta sig. Det skall jag inte komma närmare in på, men det är det som sker nu. Människorna är alltså inne i en väldig förändring från ett djuriskt tillstånd till ett andligt tillstånd. Det är inte meningen att människorna skall uppleva Guds ande bara genom samlaget. Det är meningen att de skall uppleva Guds ande genom varje beröring av sin nästa. Det kommer att bli så att omfamningar, kyssar, smekningar och beröring blir den stora utlösningen en gång när kärleken kommer att vara det förhärskande.

Det blir den genom att kriget efter hand utrotar sig självt. Efter varje krig finns det människor som blir färdiga med kriget. Efter varje koncentrationslägers lidanden blir människor emot krig och lidanden. Kristus ger uttryck åt att det är kärleken som ”skiljer fåren från getterna” och det är det som sker inför våra ögon hela tiden.

6. Pionjärerna till en ny världskultur

Vi är pionjärer till denna nya världsepok. Det är vår mission att sätta den i världen. Varje människa som lär sig analyserna, har fått sig anförtrodd en uppgift som är den största som en människa över huvud taget kan få. Man kan inte få en större uppgift än att förklara Guds tillstånd, förklara de kosmiska analyserna och lära människorna varför man skall vara kärleksfull mot alla och förstå att det inte finns någon som kan lida orätt och att ingen kan göra orätt. Det vi själva upplever av mörker och obehagligheter är vårt eget öde, något vi själva har skapat. Det är då gudomligt att människorna redan i detta liv medvetet kan börja skapa sitt öde till det kommande livet. Det visste de ju inte tidigare, men när människorna nu får veta allt detta och vill leva efter det, kan de inte arbeta särskilt länge förrän de börjar växa. De börjar upptäcka att de inte står på samma ställe som tidigare. De börjar få mer sympati för just en fredens värld. Varför gör de det? – Därför att de har upplevt den grova karman. De människor som är intresserade av analyserna och i glädje över dem önskar leva efter dem, är människor som har upplevt den grova karman. Med den grova karman menar jag de förfärliga lidandena med dråp, mord och liknande tillstånd. Det är inte så att de är fria från karma. Det återstår många mindre karman som beror på saker som de efter hand kommer att lägga av.

7. Man är själv beskyddad i sammagrad som man beskyddar andra

Man blir inte mottaglig för de kosmiska analyserna förrän man är emot att utsätta andra för lidanden, är emot krig, dråp och mord osv. När man börjar känna vad som är det helt riktiga, börjar man få talang att förstå analyserna. När man börjar arbeta med dem, är man med om att föra hela världen fram mot ljuset till en gudomlig värld. Det är riktigt att det kommer fler krig, men det behöver inte beröra oss. Kriget är ju inte för dem som arbetar mot kriget. De som inte vill krig och inte vill skapa krig, dem kan ju kriget inte drabba. Vi kan visserligen drabbas av vanliga materiella företeelser som restriktioner och liknande, men kriget blir inte särskilt svårt här i våra trakter eller i Skandinavien, kan jag säga. Det blir inte där som kriget kommer att rasa. Någonstans måste ju den nya kulturen bevaras, tills mänskligheten blir mottaglig för den, och den kommer att bli mer utbredd.

8. Det finns alltid en god lösning

Vår slutmission är ju den att kunna enas i alla situationer och att kunna vara med varandra och inte mot varandra. Det finns alltid en god lösning. Den kommer alltid att kunna finnas, om man bara har god vilja och inte arbetar mot varandra. Man skall lära sig förstå att vår övningsplats ligger hos de människor som inte tycker om oss. Det är dem vi skall lära oss att tycka om och tänka kärleksfullt på.

Martinus tal vid ett medarbetarmöte på Martinus Institut med anledning av Sakens 50-årsjubileum den 24 mars 1971. Martinus betraktade den 24 mars som Sakens födelsedag, eftersom han den 24 mars 1921 genomgick det gyllene elddopet. Bearbetning: Ole Therkelsen. Bearbetningen godkänd av Rådet. Artikeln har inte tidigare varit införd i Kosmos nr 4-2010. Översättning: Rolf Nordström 

© Martinus Institut 1981 www.martinus.dk
Du är välkommen att länka till artikeln med angivande av copyright och källa. Du är också välkommen att citera från artikeln, när det sker i överensstämmelse med lagen för upphovsrätt. Kopiering, eftertryck eller andra former för återgivning av artikeln, får bara göras efter skriftligt avtal med Martinus Institut.