ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Martinus skriver om ...

Behovet av ett tredje testamente

”Det kommer ännu en tid att finnas krigshandlingar på jorden, men dessa har nu krympt ihop till att faktiskt bara utgöra två partier, öst och väst, som kommer att underminera varandra med det resultatet att de verkliga demokraterna hos båda parter kommer att finna varandra och samarbeta till gagn för hela mänskligheten. Den verkliga demokratin och den verkliga kristendomen är ett och detsamma, den är en livssyn och ett uppträdande som baseras på att tjäna och inte på att låta sig tjänas.

För denna stora förvandling av mänskligheten krävs en andlig vetenskap, ”tredje testamentet”, som kommer att kunna förstås av och verka inspirerande på alla de människor över hela jorden som är trötta på religiös dogmatik, vare sig den är kristen, hinduisk, buddistisk eller muhammedansk, men också trötta på att vara materialister och ateister. För dessa sökande människor skapas de kosmiska analyserna. Dessa analyser, som det blivit min uppgift att ge mänskligheten i mitt huvudverk Livets Bog, är inte en ny religion, en sekt eller på något annat sätt något som skall skapa intolerans genom att de som känner sig tilltalade av analysernas logik och börjar studera dem skall tycka sig vara bättre eller mer utvecklade än andra eller mer ”heliga” eller ”frälsta” än andra. Mina analyser är inte något angrepp på något som helst, de är tvärtom ett försvar för allt, eftersom de förklarar varför mineraler, växter och djur är som de är, varför de primitiva människorna och förbrytarna och mördarna är som de är och varför goda och kärleksfulla människor och så kallade helgon är som de är. De förklarar varför somliga människor är genier och andra är sinnesslöa och varför hela världssituationen i dag just är ett slags allas krig mot alla, ett ragnarök eller helvete. Men de berättar också om vilka möjligheter den enskilda jordiska människan har att förvandla denna situation, som skapats eller såtts i det förflutna och måste skördas i nutiden. Genom det sätt varpå den enskilde reagerar inför sitt öde, sår han eller hon det som skall skördas i framtiden. Och framtiden betyder både ett liv i en andlig värld efter det vi kallar döden och nya liv eller inkarnationer i den fysiska världen. Den andliga vetenskapen kommer att kunna tala lika starkt till buddister, hinduer och muhammedaner som till kristna, när det gäller människor som vuxit ifrån en dogmatisk tankegång, och därför kommer den med tiden att kunna förena humant tänkande människor över hela jorden, inte i en sekt, utan i ett mänskligt broderskap, där alla är Kristi lärjungar, vilken religion de än tillhör, därför att de försöker inställa sin tankevärld och sitt uppträdande på den våglängd som kom till uttryck i Nasaréns ord: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Citat ur Martinus artikel ”Hedendom och kristendom”. Tidskriften Kosmos nr 11 2002. © Martinus Idealfonden, Köpenhamn

Sin uppgift och läsarna

”Det har blivit min uppgift att ge mänskligheten en rad kosmiska analyser, som tillsammans utgör en världsbild, en förklaring av livslagarna och den gudomliga världsplanen. Och denna kosmologi är samtidigt en fortsättning på den fysiska vetenskapen och dess begränsade överblick över orsak- och verkanslagarna. Och den är en undervisning i vad som mänskligt sett lönar sig och är en dementi av affärsprincipen, sådan den utvecklar sig i vår tid. Kosmologin ska inte bli en moderörelse, som otroligt snabbt breder ut sig över jorden. Den kommer att utbredas sakta och säkert från människa till människa i kommande tider. Till de människor som har användning för den.

Och vilka är det som har användning för den andliga vetenskapen? Det är de människor, i vilkas medvetande sorger, lidanden och besvikelser väckt förmågan till medkänsla med andra som har det svårt. Alltså människor vilkas känsloliv utvecklats till en kärleksförmåga, riktad inte endast mot ett väsen av motsatt kön, utan mot den omgivande världen över huvud taget. Detta mänskliga känsloliv gör dem inte sentimentala, ty samtidigt har deras logiska sinne, deras förmåga att tänka och få överblick över orsak och verkan också utvecklats. Dessa människor är mogna att lära sig tänka logiskt, inte endast på fysiska utan också på andliga områden. Och sådana människor kommer det att bli fler av i framtiden. Detta kommer att medföra en kursändring i vetenskaplig riktning på mentala och andliga områden. Inte i den betydelsen att det är en vetenskap som är förbehållen människor med en bestämd utbildning. Man kan snarare säga, att de människor som kommer att vara mottagliga för den kosmiska logiken, är de som livet självt har utbildat. Det är de som gått igenom stora svårigheter och börjat känna vad som absolut inte kan löna sig.”

Citat ur Martinus artikel ”Vägen till den sanna lyckan”. Tidskriften Kosmos nr 11 1994. © Martinus Idealfonden, Köpenhamn

Sin upplevelse av kosmiskt medvetande

MARTINUS är författarnamn för Martinus Thomsen (1890–1981). Han föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. Den gav honom inblick i de principer som bär upp den fysiska verkligheten och som skapar sammanhangen i våra liv. Han upplevde att endast livet existerar och att världsalltet i sin helhet är levande. Det är ett allt omfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar. Detta väsen är religionernas ”Gud”. Martinus blev medveten om sin egen och alla andra varelsers odödlighet och han kände att den styrande principen i tillvaron – ”universums grundton” – är kärlek.

Denna tillvarons djupdimension, som han därefter medvetet kunde utforska, upplevs med hjälp av intuitionen, som är ett slags inre synförmåga, med vilken man kan erhålla grundläggande kunskap om verkligheten. Hos de flesta är intuitionen ännu mycket svagt utvecklad, men den kommer efter hand att göra sig mera gällande. Martinus såg sig därför inte som ett privilegierat undantag i detta avseende. Men för den vidare utvecklingen skulle det behövas en allmän teoretisk förståelse av verklighetens levande natur och av den utvecklingsprocess som vi själva deltar i.

Martinus tog det som sin uppgift att redogöra för de insikter som det kosmiska medvetandet gav honom. Resten av sitt liv arbetade han med att formulera och presentera den kosmiska världsbilden – Martinus kosmologi – som ger en logisk förklaring av livet och dess mening. Martinus stora centrala verk är Livets Bog (Livets bok) i sju delar, som på svenska omfattar drygt 2000 sidor. Hela hans författarskap ges ut under samlingsnamnet Tredje testamentet. Där bekräftar Martinus att livet utvecklar sig enligt den humanitetens och kärlekens logik som är kärnan i världsreligionernas budskap. Tredje testamentet gör nu denna logik tillgänglig för vår förståelse i form av en andlig vetenskap, som förenar förnuft och känsla i en helhetssyn på livet.